Шановний акціонер!

Ще раз повідомляємо, про те, що 24 квітня 2012 року, за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, (актовий зал), об 11 годині 00 хв., будуть проводитись річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Третій Київський авторемонтний завод».

Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі в зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 18 квітня 2012 р.

Разом з тим, повідомляємо, що Наглядовою радою Товариства, на вимогу акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій  в статутному капіталі Товариства, внесено зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Третій Київський авторемонтний завод» шляхом включення до порядку денного нового питання № 20, а саме: «Про реалізацію Товариством права на викуп розміщених ним простих іменних акцій».

Враховуючи наведене, на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Третій Київський авторемонтний завод», виносяться наступні питання порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
 7. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2011 року.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2011 року.
 9. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
 10. Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
 11. Розірвання (припинення дії) договору з реєстратором.
 12. Визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізуються, з депозитарієм.
 13. Визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов договору про відкриття рахунків власникам цінних паперів.
 14. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
 15. Встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій.
 16. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
 17. Приведення Статуту Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 18. Відміна рішень, прийнятих 27 лютого 2012 р. загальними зборами акціонерів Товариства.
 19. Передача вирішення окремих питань Наглядовій раді Товариства.
 20. Про реалізацію Товариством права на викуп розміщених ним простих іменних акцій.

Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, (приймальня), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Турій Олеся Андріївна. В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів.

Контактний телефон (044) 430-36-11, контактна особа - Турій Олеся Андріївна

Голова Наглядової ради Євградов Ю.І.

<< Назад

дизайн сайта