Шановний акціонер!

Відкрите акціонерне товариство «Третій Київський авторемонтний завод» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Третій Київський авторемонтний завод» відбудуться 24 квітня 2012 року об 11 годині 00 хв. за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі в зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 18 квітня 2012 р.

Порядок денний:

 1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Звіт Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
 6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
 7. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2011 року.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2011 року.
 9. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
 10. Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
 11. Розірвання (припинення дії) договору з реєстратором.
 12. Визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізуються, з депозитарієм.
 13. Визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов договору про відкриття рахунків власникам цінних паперів.
 14. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
 15. Встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій.
 16. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
 17. Приведення Статуту Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 18. Відміна рішень, прийнятих 27 лютого 2012 р. загальними зборами акціонерів Товариства.
 19. Передача вирішення окремих питань Наглядовій раді Товариства.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, (приймальня), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Турій Олеся Андріївна. В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів.

Контактний телефон (044) 430-36-11, контактна особа - Турій Олеся Андріївна

Найменування показника Період
2011 рік
Усього активів 2695
Основні засоби 2012
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 155
Сумарна дебіторська заборгованість 385
Грошові кошти та їх еквіваленти 9
Нерозподілений прибуток 121
Власний капітал 1872
Статутний капітал 29
Довгострокові зобов'язання 122
Поточні зобов'язання 594
Чистий прибуток (збиток) 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 580 420
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19

Голова Наглядової ради Євградов Ю.І.

<< Назад

дизайн сайта