Собрание акционеров

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) їх представників, для участі у загальних зборах  відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
 3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2016 року.
 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2016 року.
 13.  Про прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.
 14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
 15. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про вибір типу акціонерного товариства і звернулись до товариства з письмовою заявою.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

 • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного //karz.com.ua

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), по вівторкам і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна.

Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Андріївна.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 3271 2889
Основні засоби 2946 2631
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 35 50
Сумарна дебіторська заборгованість 220 127
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 1823 1820
Власний капітал 1852 1849
Статутний капітал 29 29
Довгострокові зобов'язання 399 162
Поточні зобов'язання 925 793
Чистий прибуток (збиток) 3 3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 580420 580420
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Голова  Наглядової ради          Ю.І.Євградов


Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) їх представників, для участі у загальних зборах  відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Корнева Людмила Миколаївна, Члени лічильної комісії – Хаблов Григорій Іванович та Корнєв Юрій Вікторович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Цуберу Ігоря Васильовича, секретарем зборів запропоновано обрати Сотник Ганну Леонідівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

 • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 • кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2016 року задовільною. 

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2016 року задовільною.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною. 

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

9. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2016 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2016 року.

Проект рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2016 року.

12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2016 року.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2016 року.

13. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.

Проект рішення: У зв’язку із приведенням діяльності Товариства відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, в зв’язку з чим повним найменуванням Товариства вважати – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", а скороченим – ПрАТ  "ТРЕТІЙ КАРЗ".

14. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 272-VІІІ від 19 березня 2015 року).
 2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
 3. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Проскуріну Ігорю Григоровичу.
 4. Доручити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові правління Проскуріну Ігорю Григоровичу.
 5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Проскуріну Ігорю Григоровичу із правом передоручення третім особам.

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

 • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного //karz.com.ua

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), по вівторкам і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна.

Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Андріївна.

<< Назад

дизайн сайта