Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05482469, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 травня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:55 у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 26 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Корнева Людмила Миколаївна, Члени лічильної комісії – Хаблов Григорій Іванович та Корнєв Юрій Вікторович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Цуберу Ігоря Васильовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Черниш Інну Михайлівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

  • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
  • для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
  • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
  • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
  • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
  • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
  • кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Характер правочинів: договори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік. 

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження з 04 травня 2018 року члена Ревізійної комісії Товариства, а саме:
Член Ревізійної комісії – Бойко Валерiй Миколайович;

7. Про обрання члена Ревізійної комісії Товариства. (кумулятивне голосування)

8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимється з членом Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Наглядової ради встановити винагороду члену Ревізійної комісії та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатимється з членом Ревізійної комісії.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах

Для участі у Загальних зборах необхідно надати:

  • для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
  • для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі у Загальних зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: //karz.com.ua/

Права акціонерів

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, (приймальня), по вівторкам і четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Товариства Турій Олеся Андріївна.

Контактний телефон (044) 430-67-34, контактна особа - Турій Олеся Андріївна.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Інформація про кількість акцій

Станом на 16 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 580 420 штук простих іменних акцій.

Станом на 16 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 510 381 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства, акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її керівним органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

<< Назад

дизайн сайта