Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(13.10.2021)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(електронний підпис)

(13.10.2021)


Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
(10.09.2021)


(10.09.2021)


(10.09.2021)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (попередні правочини)
(05.05.2021)


(05.05.2021)


(05.05.2021) 


Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
(05.05.2021)

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) (електронний підпис)
(05.05.2021)
Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) ГНР
(05.05.2021)

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) ГНР (електронний підпис)
(05.05.2021)
Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих
(28.04.2021)

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих
(28.04.2021)

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих
(електроний підпис)

(28.04.2021)


Положення про інформацію ПрАТ ТретійКАРЗ
(15.02.2021)


Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(11.12.2020)


Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(електронний підпис)

(11.12.2020)


Звіт до особливої  інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(11.12.2020)

Звіт до особливої  інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(11.12.2020) 


Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(09.12.2020)

Особлива інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(електронний підпис)

(09.12.2020)


Звіт до особливої  інформація (про зміну складу посадових осіб емітента)
(09.12.2020)


Звіт до особливої  інформація (про зміну складу посадових осіб емітента) (електронний підпис)
(09.12.2020) 


Особлива інформація (повідомлення про зміну депозитарної установи)
(21.09.2020)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(17.04.2020)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(17.04.2020)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(17.04.2020) (електронний підпис)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(29.03.2019)

електронний підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(29.03.2019)

електронний підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(02.03.2020)

електронний підпис


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: //karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

04 травня 2018 року  рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"(Протокол №30 від 04.05.2018р.) (надалі – ПрАТ"ТРЕТІЙ КАРЗ"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.  

Гранична сукупність вартості правочинів: 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 725 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):_40,27 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 510 381, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 364 741, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 364 741 та «проти»: 0прийняття рішення.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління Проскурін Ігор Григорович
05.05.2018р


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: //karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №30 від 04.05.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Бойко Валерiй Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 04.05.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 04.05.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 04.05.2018 р.
Обрано. Член Наглядової ради – Кузнецова Світлана Віталіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 04.05.2018 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №30 від 04.05.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 8,758 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: підприємець.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління Проскурін Ігор Григорович
05.05.2018р.


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: //karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №29 від 20.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Євградов Юрій Iванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,9045 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Старуш Iгор Вiталiйович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: _9,8597%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Кривда Валентина Тимофiївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,2257%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Євградов Юрій Iванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.) та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №21 від 20.04.2018р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,9045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Станадарт», заступник директора.

Обрано. Член Наглядової ради – Старуш Iгор Вiталiйович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 9,8597%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ДК Агро» - виконроб.

Обрано. Член Наглядової ради – Кривда Валентина Тимофiївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,2257%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Третій КАРЗ», начальник відділу кадрів.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління Проскурін Ігор Григорович
23.04.2018р.


Новости ЧАО "Третий Киевский Авторемонтный Завод"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05482469
3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 430-36-11, (044) 430-36-11
5. Електронна поштова адреса vat3karz@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
 
www.karz.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

10 квітня 2015 року на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" були винесені питання порядку денного:

  • Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  • Про обрання членів Наглядової ради.
  • Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
  • Про обрання членів Ревізійної комісії.

За результатами розгляду питання: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради», 10 квітня 2015 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" було прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради емітента, а саме:

Повноваження Євградова Юрія Iвановича перебуваючи на посадi Голови Наглядової ради емiтента тим самим будучи членом Наглядової ради припинено з 10.04.2015 року згiдно прийнятого Загальними зборами рiшення.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз закiнченням передбаченого статутом та законом строку повноважень членiв Наглядової ради, та необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради на новий строк. Євградов Ю.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Євградов Ю.I. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 5240 штук простих iменних акцiй, що становить 0,9028 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Євградов Ю.I. перебував на посадi Голови Наглядової ради протягом строку передбаченого статутом емiтента, який становить три роки.

Повноваження Старуша Iгора Вiталiйовича як члена Наглядової ради припинено з 10.04.2015 року згiдно прийнятого Загальними зборами рiшення.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз закiнченням передбаченого статутом та законом строку повноважень членiв Наглядової ради, та необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради на новий строк. Старуш I.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Старуш I.В. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 57 228 штук простих iменних акцiй, що становить 9.8598 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Старуш I.В. перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку передбаченого статутом емiтента, який становить три роки.

Повноваження Кривди Валентини Тимофiївни як члена Наглядової ради припинено з 10.04.2015 року згiдно прийнятого Загальними зборами рiшення.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз закiнченням передбаченого статутом та законом строку повноважень членiв Наглядової ради, та необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради на новий строк.

Кривда В.Т. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Кривда В.Т. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 1 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0.2257 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Кривда В.Т. перебувала на посадi члена Наглядової ради протягом строку передбаченого статутом емiтента, який становить три роки.

За результатами розгляду питання: «Про обрання членів Наглядової ради», 10 квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" було прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради емітента, а саме:

Євградова Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на три роки.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Наглядової ради передбачений статутом на який були ранiше обранi члени Наглядової ради закiнчився. Євградов Ю.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Євградов Ю.I. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 5 240 штук простих iменних акцiй, що становить 0.9028 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" та виконував покладенi на нього обов'язки згiдно закону, статуту та безоплатного цивiльно-правового договору. Також, з 05.01.2009 по 01.03.2011 р. перебував на посадi Генерального директора в ТОВ «Фенiкс маркет», з 03.03.2011 р. по 14.04.2011 р. перебував на посадi фахiвця по роботi з цiнними паперами в ТОВ «Фiнстокмаркет», з 18.04.2011 р. по 23.03.2015 р. перебував на посадi начальника вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами в ТОВ «Стандарт», з 23.03.2015 р. заступник директора в ТОВ «Стандарт».

Старуша Iгоря Вiталiйовича обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на три роки.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Наглядової ради передбачений статутом на який були ранiше обранi члени Наглядової ради закiнчився. Старуш I.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Старуш I.В. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 57 228 штук простих iменних акцiй, що становить 9.8598 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" та виконував покладенi на нього обов'язки згiдно закону, статуту та безоплатного цивiльно-правового договору.

Кривду Валентину Тимофiївну обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на три роки.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Наглядової ради емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Наглядової ради передбачений статутом на який були ранiше обранi члени Наглядової ради закiнчився.

Кривда В.Т. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Кривда В.Т. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi1 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0.2257 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" та виконувала покладенi на неї обов'язки згiдно закону, статуту та безоплатного цивiльно-правового договору.

За результатами розгляду питання: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» 10 квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", оскільки в складі Ревізійної комісії перебувалв лише одна особа, було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї емітента, а саме:

Повноваження Вознюк Олександри Олександрiвни як члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" припинено з 10.04.2015 року згiдно прийнятого Загальними зборами рiшення.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз закiнченням передбаченого статутом та законом строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та вiдсутнiстю повного складу передбаченого статутом емiтента Ревiзiйної комiсiї, а також у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Ревiзiйної комiсiї на новий строк в повному складi. Вознюк О.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Вознюк О.О. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0.0534 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Вознюк О.О. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї емiтента протягом строку передбаченого статутом емiтента, який становить п'ять рокiв.

За результатами розгляду питання: «Про обрання членів Ревізійної комісії» 10 квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" було прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї емітента, а саме:

Вознюк Олександру Олександрiвну було обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на п'ять рокiв.
Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Ревiзiйної комiсiї емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї передбачений статутом закiнчився та Ревiзiйна комiсiя не була сформована в повному складi. Вознюк О.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Вознюк О.О. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0.0534 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

Бойко Валерiя Миколайовича було обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на п'ять рокiв.
Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Ревiзiйної комiсiї емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї передбачений статутом закiнчився та Ревiзiйна комiсiя не була сформована в повному складi. Бойко В.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Бойко В.М. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 55 311 штук простих iменних акцiй, що становить 9.5295 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебував на посадi водiя ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

Горбаченко Миколу Петровича було обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 11.04.2015 року строком на п'ять рокiв.

Рiшення було прийнято у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв Ревiзiйної комiсiї емiтента, оскiльки строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї передбачений статутом закiнчився та Ревiзiйна комiсiя не була сформована в повному складi.

Горбаченко М.П. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Горбаченко М.П. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0.0534 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення працювавi слюсарем МСР в ПАТ «ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05482469
3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 430-36-11, (044) 430-36-11
5. Електронна поштова адреса vat3karz@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
 
www.karz.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

13 квiтня 2015 року на засiданнi членiв Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" прийнято рiшення про обрання Євградова Юрiя Iвановича, який є членом Наглядової ради емiтента, на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 13 квiтня 2015 року строком на який були обранi члени Наглядової ради згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10 квiтня 2015 року, а саме на три роки.

Рiшення про обрання Голови Наглядової ради було прийнято у зв'язку iз обранням 10 квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" членiв Наглядової ради емiтента, а також згiдно статтi 54 ЗУ "Про акцiонернi товариства" згiдно якої, Голова Наглядової ради обирається з числа членiв Наглядової ради.

Євградов Ю.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Євградов Ю.I. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 5 240 штук простих iменних акцiй, що становить 0,9028 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебував на посадi Голови та члена Наглядової ради ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" та виконував покладенi на нього обов'язки згiдно закону, статуту та безоплатного цивiльно-правового договору. Також, з 05.01.2009 по 01.03.2011 р. перебував на посадi Генерального директора в ТОВ «Фенiкс маркет», з 03.03.2011 р. по 14.04.2011 р. перебував на посадi фахiвця по роботi з цiнними паперами в ТОВ «Фiнстокмаркет», з 18.04.2011 р. по 23.03.2015 р. перебував на посадi начальника вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами в ТОВ «Стандарт», з 23.03.2015 р. заступник директора в ТОВ «Стандарт».

13 квiтня 2015 року на засiданнi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" прийнято рiшення про обрання Вознюк Олександру Олександрiвну, яка є членом Ревiзiйної комiсiї емiтента, на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" з 13 квiтня 2015 року строком на який були обранi члени Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10 квiтня 2015 року, а саме на п'ять рокiв.

Рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї було прийнято у зв'язку iз обранням 10 квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" членiв Ревiзiйної комiсiї емiтента, а також згiдно статтi 73 ЗУ "Про акцiонернi товариства" згiдно якої, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається з числа членiв Ревiзiйної комiсiї.

Вознюк О.О. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Вознюк О.О. володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 310 штук простих iменних акцiй, що становить 0,0534 % в статутному капiталi ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Непогашеннi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. До призначення перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 05482469
3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 430-67-34 (044) 430-67-34
5. Електронна поштова адреса vat3karz@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
 
www.karz.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента щодо набуття акцiонером пакету акцiй у розмiрi бiльше 10 вiдсоткiв стало вiдомо пiсля отримання 27.02.2015 року представником Емiтента вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв.

Згiдно отриманого перелiку акцiонерiв, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПIТАЛ" (код ЄДРПОУ 36047620, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29-А), яке є акцiонером Емiтента збiльшило власний пакет акцiй. Розмiр частки (пакету акцiй) вказаного акцiонера в статутному капiталi Емiтента до змiн становив - 50 000 шт. простих iменних акцiй, що складав 8,6145 вiдсоткiв. Розмiр частки (пакету акцiй) вказаного акцiонера в статутному капiталi Емiтента пiсля змiн становить -100 000 шт. простих iменних акцiй, що складає 17,2289 вiдсоткiв статутного капiталу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління
Проскурiн Iгор Григорович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2015
(дата)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння
Проскурiн Iгор Григорович
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.03.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТIЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76
4. Код за ЄДРПОУ
05482469
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 430-67-34  (044) 430-67-34
6. Електронна поштова адреса
vat3karz@i.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.03.2015
  (дата)
2. Повідомлення № 45 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 06.03.2015
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.karz.com.ua -
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет 05.03.2015
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п
Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 25.02.2015 27.02.2015 ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПIТАЛ"
05482469 8.6145 17.2289
Зміст інформації:

Про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента щодо набуття акцiонером пакету акцiй у розмiрi бiльше 10 вiдсоткiв стало вiдомо пiсля отримання 27.02.2015 року представником Емiтента вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв.

Згiдно отриманого перелiку акцiонерiв, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПIТАЛ" (код ЄДРПОУ 36047620, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29-А), яке є акцiонером Емiтента збiльшило власний пакет акцiй. Розмiр частки (пакету акцiй) вказаного акцiонера в статутному капiталi Емiтента до змiн становив - 50 000 шт. простих iменних акцiй, що складав 8,6145 вiдсоткiв. Розмiр частки (пакету акцiй) вказаного акцiонера в статутному капiталi Емiтента пiсля змiн становить -100 000 шт. простих iменних акцiй, що складає 17,2289 вiдсоткiв статутного капiталу.

дизайн сайта